สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5 "The 5th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level" ระหว่างวันที่ 26 –30 กรกฏาคม 2557 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5
“The 5th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level”
ระหว่างวันที่ 26 –30 กรกฏาคม 2557
ณ ห้องประชุม 203/18-21, ห้อง 302/1-4, ห้องโถงชั้นลอย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 801/1B และ ห้อง 801/2B อาคารอปร.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


หลักการและเหตุผล

 

ภารกิจหลักประการหนึ่งของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย คือ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและทัดเทียมกับระดับสากล สมาคมฯ จึงมีนโยบายที่จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับเป็นประจา ปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นระดับพื้นฐานในช่วงเดือน ก.พ.–มี.ค. และระดับชานาญการในช่วงเดือน พ.ย.–ธ.ค. ของทุกปี
การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ มุ่งเน้นสาหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน เป็นการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานโดยฟังการบรรยาย เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ และการฝึกปฏิบัติจริง ตลอดจนได้ฝึกการแปลผลการตรวจบน work book และคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ภายใต้การดูแลของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา sleep medicine จากทุกๆ สถาบันทั่วประเทศ
ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว ผู้รับการอบรมจะสามารถนาความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาหน่วยงานให้เท่าเทียมกับระดับสากล และเพื่อเตรียมสาหรับการสอบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ซึ่งทางสมาคมฯ จะจัดให้มีการสอบขึ้นเป็นลาดับต่อไป


อัตราค่าลงทะเบียน


หน่วยงานราชการ 7,500 บาท
หน่วยงานอื่นๆ 10,000 บาท


วันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2557


07.30 – 08.15 น. ลงทะเบียน
08.15 – 08.30 น. พิธีเปิด
ศ.นพ.ประพาฬ ยงใจยุทธ
นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย
08.30 – 09.00 น. Lecture : Overview of Polysomnography
ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
ประธานการฝึกอบรม
09.00 – 10.00 น. Lecture : Physiology of Human Sleep
รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. Lecture : Equipment, Electrode placement and Bio-calibration
อ.พญ.บุษราคัม ธีระไพรพฤกษ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Workshop (แบ่ง 4-6 กลุ่มย่อย)
Equipment, Electrode placement and Bio-calibration
อ.พญ.บุษราคัม ธีระไพรพฤกษ์, คุณณัฐชานันท์ เนื่องรัสมี
รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ, คุณชนะ นฤมาน
อ.พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย์, คุณสุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ
อ.พญ.กัลยา ปัญจพรผล, คุณวรกต สุวรรณสถิตย์
16.00 – 17.00 น. Visit Chula Sleep Lab, Learn Equipment Maintenance, Patient Accommodation
(แบ่งกลุ่มย่อย 35 คน/กลุ่ม)


วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2557


8.00 – 8.30 น. แนะนาการใช้ Computer Software PSG Program
08.30 – 10.00 น. Lecture + Workbook : Sleep Stages Scoring
อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
คุณณัฐชานันท์ เนื่องรัสมี
10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. Lecture + Workbook : Sleep Stages Scoring (ต่อ)
อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
คุณณัฐชานันท์ เนื่องรัสมี
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. Computer Practice : Sleep Stages Scoring
อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
คุณณัฐชานันท์ เนื่องรัสมี, คุณสุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ
15.00 – 16.00 น. Lecture : Role of Sleep Technicians
คุณชนะ นฤมาน
คุณวรกต สุวรรณสถิตย์
16.00 – 17.00 น. Visit Chula Sleep Lab, Learn Equipment Maintenance, Patient
Accommodation (แบ่งกลุ่มย่อย 35 คน/กลุ่ม)


วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2557


08.00 – 08.30 น. แนะนาการใช้ Computer Software PSG Program
08.30 – 10.00 น. Lecture : Arousal, Seizure, Artifact, Periodic Limb Movements, Bruxism
ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต
อ.นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. Lecture : Multiple Sleep Latency Test & Maintenance of Wakefulness Test (MSLT, MWT)
ผศ.นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Workbook + Computer Practice : Arousal, Seizure, Artifact, Periodic Limb
Movements, Bruxism, MSLT, MWT
ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต
อ.นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล,
คุณสุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ, คุณชนะ นฤมาน
16.00 -17.00 น. Visit Chula Sleep Lab, Learn Equipment Maintenance, Patient Accommodation
(แบ่งกลุ่มย่อย 35 คน/กลุ่ม)


วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2557


08.00 – 08.30 น. แนะนาการใช้ computer software PSG program
08.30 – 10.30 น. Lecture + Workbook + Computer Practice: Respiratory Event and Common Arrhythmia
อ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล
อ.พญ.กัลยา ปัญจพรผล
คุณวรกต สุวรรณสถิตย์, คุณดารารัตน์ กล่าถนอม
10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. Lecture: Pediatric Scoring
อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Lecture + Workbook + Computer Practice: Pediatric Scoring
ผศ.นพ.ธีรเดช คุปตานนท์
คุณอัญชลี ลี้จากภัย, คุณสุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ
14.30 – 16.00 น. Scoring Practice Case 1
อ พญ นฤชา จิรกาลวสาน
คุณสุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ, คุณชนะ นฤมาน
Scoring Practice Case 2
อ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล
คุณวรกต สุวรรณสถิตย์, คุณดารารัตน์ กล่าถนอม


วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557


08.00 – 10.00 น. Lecture + Workbook + Computer Practice : Positive Airway Pressure (PAP) and Oxygen titration
ผศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. Workshop (แบ่ง 4-6 กลุ่มย่อย) : Mask Fitting and Device Setting
อ.พญ.บุษราคัม ธีระไพรพฤกษ์, คุณณัฐชานันท์ เนื่องรัสมี
ผศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม, คุณอัญชลี ลี้จากภัย
อ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล, คุณวรกต สุวรรณสถิตย์
ผศ.นพ.ธีรเดช คุปตานนท์, คุณเจนจิรา เพ็งแจ่ม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Lecture : Emergency Recognition and Management
ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต
14.00 – 15.00 น. Lecture : Technician Documentation, Report Generation, Interpretation
อ.พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย์
15.00 – 15.30 น. Interactive Q&A
วิทยากรทุกท่าน
15.30 – 15.45 น. ชี้แจงการสอบเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
อ.พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย์
15.45 – 16.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่