seminar banner 4 1920x625

งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

ในหัวข้อ “หลับสนิท ชีวิตมีสุข : Sleep Soundly, Nurture Life”

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม “สดศรี วงศ์ถ้วยทอง”  อาคารภปร. ชั้น 18

08.30 - 09.00        ลงทะเบียน และชมบูทต่างๆ              

09.00 - 09.15        กล่าวเปิดงาน  (รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์)                 

09.15 - 10.00        “เปิดจิต พิชิตโรค”  (พระเทพญาณวิศิษฐ์)                                                                  

10.00 - 10.15       รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 10.30        เรื่องนี้ “จริงหรือไม่จริง” ตอบคำถาม และรับรางวัล

10.30 – 11.30        ปัญหาการนอนกรน แนวการรักษาโรคนอนกรน สูตรลดกรนทำเองได้ที่บ้าน

                            (ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน และ ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต)

11.30 – 12.00        ช่วงนี้ชี้แนะ “การนอนของทารกและเด็ก…สำคัญอย่างไร”

                            (อ.พญ.กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล และ อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม)

12.00 - 12.45       รับประทานอาหารเที่ยง

 

12.45 – 13.00        กิจกรรมละลายพฤติกรรม และเพลงสัมพันธ์ (คณะแพทย์ fellow และทีมออแกไนเซอร์)

13.00 – 13.30       ชมรมรักษ์การนอน ครั้งที่ 2 (คุณสมัคร เชาวภานันท์ หัวหน้าชมรมรักษ์การนอน)

13.30 – 14.15        การนอนไม่หลับ และ เทคนิคแก้ปัญหาการนอนไม่หลับ ด้วยตนเอง

                            (อ.นพ.โชติมันต์ ชินวรารักษ์ และ อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม)          

14.15 – 14.30      รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.15        ช่วงสืบเสาะ “ปัญหาการนอนละเมอในผู้สูงอายุ”                       

                           (อ.พญ.นทมณฑ์ ชรากร และ รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม)                                                                   

15.15 – 16.00       ช่วงเคล็ดลับการนอน “นอนให้เป็น…ห่างไกลโรค”

                           (คณะแพทย์ศูนย์นิทราเวช) ตอบข้อซักถามประชาชน

                           คำถามชิงโชค จับรางวัล ปิดงาน