ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีนโยบายให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เป็นกลไกหนึ่งในการ พัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้มีความเป็นเลิศ ครบวงจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับของประชาชน

ในการนี้ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Excellence Center for Sleep Disorders, King Chulalongkorn Memorial Hospital) ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีภารกิจดังต่อไปนี้

1. บริการรักษาพยาบาล ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ชั้นสูง โดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพ ในการรักษาผู้ป่วยด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมากกว่า

 2. บริการงานอบรม การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ

3. ดำเนินการวิจัยด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ และผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในวงวิชาการให้นำเสนอในวารสารระดับนานาชาติ

 4. พัฒนานวัตกรรม และนำมาใช้ยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล

 5. ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับจำนวน 2 เครื่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจเพื่อใช้งานในฝ่ายรักษาพยาบาล

 ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ได้มีการก่อตั้ง "ศูนย์ตรวจการนอนหลับ" อย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ ส่งผลให้แพทย์สามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความพร้อมทางด้านเครื่องมือที่ได้รับมา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนสำหรับแพทย์ นิสิตแพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะขยายการให้บริการแห่งใหม่ ณ อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 5 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานชื่อศูนย์ฯ ว่า "ศูนย์นิทราเวช" มีความหมายว่า ศูนย์รักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ฯ เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยสืบไป